Skocz do zawartości

Audiostereo.pl: Audiostereo Forum - Audiostereo.pl


Regulamin forum

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.

 • Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, ustala zasady korzystania z Forum Dyskusyjnego Audiostereo.pl, zwanego dalej „Forum”, dostępnego pod adresem http://www.audiostereo.pl a także prawa i obowiązki Użytkownika podczas korzystania z Forum oraz prawa i obowiązki Administracji serwisu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Forum.

 • Właścicielem Forum jest Spółka Seo Power Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Towarowej 9F/44, 10-416 Olsztyn.

§ 2.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
 • Forum dyskusyjne - system umożliwiający zamieszczanie tematów i prowadzenie przez Użytkowników dyskusji w zakresie danego tematu, będący miejscem wymiany informacji, idei i pomysłów,

 • Redakcja – podmiot zarządzający i prowadzący Magazyn Audiostereo wyznaczony przez Spółkę Seo Power sp. z o.o.,

 • Moderator – osoba wyznaczona przez Administrację do moderowania wpisów zamieszczanych na Forum,

 • Administrator - osoba wyznaczona do nadzoru nad techniczną i programistyczną stroną funkcjonowania Forum,

 • Użytkownik Zarejestrowany – osoba, która dokonała rejestracji w Forum, tzn. wypełniła Formularz rejestracyjny, a następnie założyła Profil,

 • Użytkownik – osoba korzystająca z Forum,

 • Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji,

 • Profil Użytkownika – zestaw danych Użytkownika przeznaczonych przez niego do upublicznienia, przekazanych przez niego podczas procesu rejestracji lub w późniejszym terminie.

 • Utwór – każda zmieszczona przez Użytkownika na Forum, wypowiedź jego autorstwa.

§ 3.

Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich Użytkowników Forum.

§ 4.

 • Forum, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, polega na umożliwieniu publikowania (rozpowszechniania) informacji, pomysłów, opinii, komentarzy, myśli, pytań i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

§ 5.

 • Korzystanie z Forum jest dobrowolne oraz odpłatnie i nieodpłatnie, w zależności od warunków świadczenia poszczególnych usług w Serwisie. Dostęp do niektórych zakładek jest ograniczony i regulowany.

 • Użytkownik przystępujący do korzystania z Forum przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zasady Netykiety obowiązujące na Forum.

 • Wpisywanie komentarzy, zakładanie nowych tematów (wątków), możliwe jest jedynie dla Użytkowników Zarejestrowanych.

 • Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego. Jego wysłanie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zasad Netykiety.

 • Zarejestrowany Użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować dane zawarte w Profilu Użytkownika.

 • Administracja zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania Użytkownika.

 • Odmowa zarejestrowania Użytkownika skutkuje zablokowaniem dostępu Użytkownika do Forum, z wyjątkiem części ogólnodostępnych.

 • Użytkownik może korzystać wyłącznie z jednego konta. W przypadku, gdy Użytkownik będzie posiadał kilka aktywnych kont, konta te zostaną zablokowane lub całkowicie usunięte.
  Wyjątkiem są osoby z branży prowadzące działalność gospodarczą, które mogą posiadać konto na potrzeby prywatne oraz na potrzeby firmowe. Konto firmowe musi zostać zgłoszone i oznaczone jako Branża.
  Zbanowanie jednego konta powoduje automatycznie zbanowanie drugiego konta (branżowego/prywatnego).

II. ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z FORUM DYSKUSYJNEGO

§ 6.


 • Użytkownicy zobowiązani są do korzystania Forum, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zasadami Netykiety oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 • Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od dostarczania na łamy Forum wszelkich treści o charakterze bezprawnym.

 • Użytkownik publikuje swoje komentarze i przemyślenia wyłącznie na własną odpowiedzialność.

  • Moderatorzy podejmą starania mające na celu redagowanie, skracanie bądź usuwanie wszelkich postów sprzecznych z Regulaminem, zasadami Netykiety, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, najszybciej jak to jest możliwe.

  • W związku z powyższym zapisem, Użytkownik zgadza się, że zawartość każdego postu na Forum wyraża poglądy i opinie jego autora, a nie Redakcji czy Moderatorów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.


 • Dokonywanie za pośrednictwem Forum jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa jest zabronione. W szczególności niedozwolone jest:

  • rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych Użytkowników Forum) lub zagrażające naruszeniem takich dóbr osobistych,

  • podejmowanie działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełnienia przestępstwa (w tym zniesławienie lub pomówienie),

  • wzywanie za pośrednictwem Forum do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, czy też propagowanie przemocy lub agresji,

  • rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich,

  • rozpowszechnianie danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania destrukcyjne.


 • Niedozwolone jest podejmowanie za pośrednictwem Forum działań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest:

  • zachowanie sprzeczne z zasadami Netykiety, w tym formułowanie wypowiedzi stanowiących przejaw braku szacunku wobec innych Użytkowników Forum bądź też zachowania powszechnie uznawane za sprzeczne z zasadami kultury osobistej,

  • rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne.

  • zakazuje się publikowania prywatnej korespondencji w każdej formie bez wyraźnej zgody zainteresowanych stron. Dotyczy to korespondencji poprzez PW, komunikatory lub pozyskanej w inny sposób.


 • Uprasza się o nieblokowanie reklam na forum. Są one niezbędne do finansowania funkcjonowania i dalszego rozwoju forum.

III. PRAWA AUTORSKIE


§ 7.

 • Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • W zmian za umożliwienie korzystania z Forum, Użytkownik upoważnia Właściciela Forum do korzystania z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym:

  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania Utworu do pamięci komputera, publikowania Utworu na stronach internetowych, w szczególności na łamach Forum,

  • w zakresie obrotu oryginałem Utworu albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy,

  • w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt b. – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlania, odtworzenia oraz nadawania i remitowania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publicznego udostępniania ww. utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci Internet,

  • rozpowszechnianie Utworu w prasie oraz za pośrednictwem wszelkich pozostających w dyspozycji Spółki Seo Power sp. z o.o stron internetowych.


 • Licencja powyższa udzielona jest bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat, licząc od dnia pierwszego rozpowszechnienia Utworu za pośrednictwem Forum. Po upływie ww. okresu 5 lat, licencję uważa się za udzieloną od tej chwili na czas nieoznaczony. Zgoda jest nieodwoływalna.

 • Spółka Seo Power sp. z o.o nie jest zobowiązana do publikowania (wydania, rozpowszechnienia) Utworu, ani też rozpowszechniania go w inny sposób.

 • Licencjobiorca (Spółka Seo Power sp. z o.o) może upoważnić inną osobę do korzystania z Utworu w zakresie uzyskanej przez Spółkę Seo Power sp. z o.o licencji.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


§ 8.

 • Użytkownik oświadcza, iż wszelkie dane osobowe oraz inne informacje składające się na Profil, przekazuje w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznianie Profilu przez Administrację, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg Użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:

  • hasło do konta,

  • kody aktywacyjne lub innego typu poufne dane dostępowe,

  • numer telefonu.


 • Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody Spółka Seo Power sp. z o.o ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. Spółka Seo Power sp. z o.o udostępnia dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 • W przypadku zamieszczania przez Użytkownika na stronach internetowych Serwisu danych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926) ich przetwarzanie następuje na podstawie faktu podania ich do publicznej wiadomości przez Użytkownika (opublikowanie tych danych na stronie internetowej).

 • Spółka Seo Power sp. z o.o będąca administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa. Podane przez użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Spółka Seo Power sp. z o.o i podmioty przez nią upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

 • Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej, poprzez przesłanie takiej prośby e-mailem na adres moderacja@audiostereo.pl, chyba że dane takie są niezbędne do realizacji przez spółkę Seo Power sp. z o.o usługi - w takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi będzie równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy.

 • Spółka Seo Power sp. z o.o prowadzi zbiór danych osobowych Użytkowników. Zbiór danych został zarejestrowany u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

V. ZMIANY REGULAMINU


§ 9.

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administrację, bez podawania przyczyn.

 • Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Forum wraz z informacją o ich dokonaniu.

 • Po ukazaniu się informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się do Forum po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

 • W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Forum i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

 • Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 10.

 • Spółka Seo Power sp. z o.o zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania..

 • Spółka Seo Power sp. z o.o może czasowo zawiesić działalność Forum bez podawania przyczyn takiego działania. Powyższe nie będzie powodowało roszczeń Użytkowników wobec Spółki Seo Power sp. z o.o.

 • Korzystanie z Forum jest równoznaczne z akceptacją przez danego Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz z zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Redakcja Forum Audiostereo.pl
redakcja@audiostereo.pl
Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (pol.: ciasteczka)

Audiostereo dokłada wszelkich starań, aby traktować użytkowników uczciwie i otwarcie, przy uwzględnieniu najlepszych praktyk. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj