Skocz do zawartości

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 • Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, ustala zasady korzystania z Forum Dyskusyjnego Audiostereo.pl, zwanego dalej „Forum”, dostępnego pod adresem http://www.audiostereo.pl a także prawa i obowiązki Użytkownika podczas korzystania z Forum oraz prawa i obowiązki Administracji serwisu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Forum.
   
 • Właścicielem Forum jest Spółka Seo Power Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Towarowej 9F/44, 10-416 Olsztyn.

§ 2.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 • Forum dyskusyjne - system umożliwiający zamieszczanie tematów i prowadzenie przez Użytkowników dyskusji w zakresie danego tematu, będący miejscem wymiany informacji, idei i pomysłów,
   
 • Redakcja – podmiot zarządzający i prowadzący Magazyn Audiostereo wyznaczony przez Spółkę Seo Power sp. z o.o., 
   
 • Moderator – osoba wyznaczona przez Administrację do moderowania wpisów zamieszczanych na Forum,
   
 • Administrator - osoba wyznaczona do nadzoru nad techniczną i programistyczną stroną funkcjonowania Forum,
   
 • Użytkownik Zarejestrowany – osoba, która dokonała rejestracji w Forum, tzn. wypełniła Formularz rejestracyjny, a następnie założyła Profil,
   
 • Użytkownik – osoba korzystająca z Forum,
   
 • Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji,
   
 • Profil Użytkownika – zestaw danych Użytkownika przeznaczonych przez niego do upublicznienia, przekazanych przez niego podczas procesu rejestracji lub w późniejszym terminie.
   
 • Utwór – każda zmieszczona przez Użytkownika na Forum, wypowiedź jego autorstwa.

§ 3.

Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich Użytkowników Forum.

§ 4.

 • Forum, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, polega na umożliwieniu publikowania (rozpowszechniania) informacji, pomysłów, opinii, komentarzy, myśli, pytań i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

§ 5.

 • Korzystanie z Forum jest dobrowolne oraz odpłatnie i nieodpłatnie, w zależności od warunków świadczenia poszczególnych usług w Serwisie. Dostęp do niektórych zakładek jest ograniczony i regulowany.
   
 • Użytkownik przystępujący do korzystania z Forum przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zasady Netykiety obowiązujące na Forum.
   
 • Wpisywanie komentarzy, zakładanie nowych tematów (wątków), możliwe jest jedynie dla Użytkowników Zarejestrowanych.
   
 • Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego. Jego wysłanie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zasad Netykiety.
   
 • Zarejestrowany Użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować dane zawarte w Profilu Użytkownika.
   
 • Administracja zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania Użytkownika.
   
 • Odmowa zarejestrowania Użytkownika skutkuje zablokowaniem dostępu Użytkownika do Forum, z wyjątkiem części ogólnodostępnych.
   
 • Użytkownik może korzystać wyłącznie z jednego konta. W przypadku, gdy Użytkownik będzie posiadał kilka aktywnych kont, konta te zostaną zablokowane lub całkowicie usunięte.
  Wyjątkiem są osoby z branży prowadzące działalność gospodarczą, które mogą posiadać konto na potrzeby prywatne oraz na potrzeby firmowe. Konto firmowe musi zostać zgłoszone i oznaczone jako Branża.
  Zbanowanie jednego konta powoduje automatycznie zbanowanie drugiego konta (branżowego/prywatnego).
 

II. ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z FORUM DYSKUSYJNEGO

§ 6.

 

 • Użytkownicy zobowiązani są do korzystania Forum, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zasadami Netykiety oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
   
 • Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od dostarczania na łamy Forum wszelkich treści o charakterze bezprawnym.
   
 • Użytkownik publikuje swoje komentarze i przemyślenia wyłącznie na własną odpowiedzialność. 
   
  • Moderatorzy podejmą starania mające na celu redagowanie, skracanie bądź usuwanie wszelkich postów sprzecznych z Regulaminem, zasadami Netykiety, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, najszybciej jak to jest możliwe.
    
  • W związku z powyższym zapisem, Użytkownik zgadza się, że zawartość każdego postu na Forum wyraża poglądy i opinie jego autora, a nie Redakcji czy Moderatorów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.

   
 • Dokonywanie za pośrednictwem Forum jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa jest zabronione. W szczególności niedozwolone jest: 
   
  • rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych Użytkowników Forum) lub zagrażające naruszeniem takich dóbr osobistych,
    
  • podejmowanie działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełnienia przestępstwa (w tym zniesławienie lub pomówienie),
    
  • wzywanie za pośrednictwem Forum do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, czy też propagowanie przemocy lub agresji,
    
  • rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich,
    
  • rozpowszechnianie danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania destrukcyjne.

   
 • Niedozwolone jest podejmowanie za pośrednictwem Forum działań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest:
   
  • zachowanie sprzeczne z zasadami Netykiety, w tym formułowanie wypowiedzi stanowiących przejaw braku szacunku wobec innych Użytkowników Forum bądź też zachowania powszechnie uznawane za sprzeczne z zasadami kultury osobistej,
    
  • rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne.
    
  • zakazuje się publikowania prywatnej korespondencji w każdej formie bez wyraźnej zgody zainteresowanych stron. Dotyczy to korespondencji poprzez PW, komunikatory lub pozyskanej w inny sposób.

   
 • Uprasza się o nieblokowanie reklam na forum. Są one niezbędne do finansowania funkcjonowania i dalszego rozwoju forum.
 

III. PRAWA AUTORSKIE

 

§ 7.

 • Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   
 • W zmian za umożliwienie korzystania z Forum, Użytkownik upoważnia Właściciela Forum do korzystania z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym:
   
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania Utworu do pamięci komputera, publikowania Utworu na stronach internetowych, w szczególności na łamach Forum,
    
  • w zakresie obrotu oryginałem Utworu albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy,
    
  • w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt b. – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlania, odtworzenia oraz nadawania i remitowania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publicznego udostępniania ww. utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci Internet,
    
  • rozpowszechnianie Utworu w prasie oraz za pośrednictwem wszelkich pozostających w dyspozycji Spółki Seo Power sp. z o.o stron internetowych.

   
 • Licencja powyższa udzielona jest bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat, licząc od dnia pierwszego rozpowszechnienia Utworu za pośrednictwem Forum. Po upływie ww. okresu 5 lat, licencję uważa się za udzieloną od tej chwili na czas nieoznaczony. Zgoda jest nieodwoływalna.
   
 • Spółka Seo Power sp. z o.o nie jest zobowiązana do publikowania (wydania, rozpowszechnienia) Utworu, ani też rozpowszechniania go w inny sposób.
   
 • Licencjobiorca (Spółka Seo Power sp. z o.o) może upoważnić inną osobę do korzystania z Utworu w zakresie uzyskanej przez Spółkę Seo Power sp. z o.o licencji.
 
 
 
 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

§ 8.

 • Użytkownik oświadcza, iż wszelkie dane osobowe oraz inne informacje znajdujące się w polach rejestracji profilu użytkownika, przekazuje w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznianie danych obejmujących:
   
  • Nazwę użytkownika,
  • Adres e-mail,
  • Miejscowość.
 • W przypadku zamieszczenia przez użytkownika ogłoszenia na forum:
   
  • Nazwę użytkownika,
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail,
  • Miejscowość i województwo.
 • W odniesieniu do ust. 1. Użytkownik akceptując regulamin godzi się na to, że dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg Użytkowników Internetu. 
   
 • Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody, która uzyskana jest podczas rejestracji użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, Spółka Seo Power sp. z o.o ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. 
   
 • W przypadku zamieszczania przez Użytkownika na stronie profilu użytkownika danych w polu „o mnie” sensytywnych, o których mowa w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ich przetwarzanie następuje na podstawie faktu podania ich do publicznej wiadomości przez Użytkownika. 
   
 • Spółka Seo Power sp. z o.o jako administrator danych osobowych, przetwarza te dane zgodnie z polityką prywatności (link), która określa podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, cele przetwarzania danych osobowych, sposób udostępniania danych osobowych oraz uprawnienia Użytkowników jako osób, których dane są przetwarzane. 

 

V. ZMIANY REGULAMINU

 

§ 9.

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administrację, bez podawania przyczyn.
   
 • Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Forum wraz z informacją o ich dokonaniu.
   
 • Po ukazaniu się informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się do Forum po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
   
 • W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Forum i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
   
 • Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 10.

 • Spółka Seo Power sp. z o.o zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania..
   
 • Spółka Seo Power sp. z o.o może czasowo zawiesić działalność Forum bez podawania przyczyn takiego działania. Powyższe nie będzie powodowało roszczeń Użytkowników wobec Spółki Seo Power sp. z o.o.
   
 • Korzystanie z Forum jest równoznaczne z akceptacją przez danego Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz z zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.