Jump to content

Projekt adaptacji akustycznej dedykowanego pomieszczenia w domu jednorodzinnym

Fr@ntz
Fr@ntz
Sign in to follow this  

1. Wprowadzenie

 

Niniejszy projekt dotyczy adaptacji akustycznej osobnego pomieszczenia w domu jednorodzinnym. Adaptowane pomieszczenie ma pełnić rolę pokoju odsłuchowego. Celem jest stworzenie jak najlepszego pomieszczenia pod względem akustycznym, bez skupiania się na reprezentacyjnym designie pomieszczenia pod obecne trendy wystroju wnętrz.

 

1.1 Wytyczne projektowe

 

Idealne pomieszczenie odsłuchowe charakteryzuje się naturalnymi warunkami akustycznymi, czyli możliwie jak najrówniejszą charakterystyką częstotliwości i odpowiednim czasem pogłosu. Zapis nagrania na przykład koncertu orkiestry symfonicznej w sali koncertowej o czasie pogłosu 2,5 sekundy będzie zawierał słyszalny pogłos w każdym dźwięku i podczas jego wybrzmiewania. Jeśli w pomieszczeniu odsłuchowym czas pogłosu będzie dłuższy niż optymalny to odsłuchiwana muzyka nie będzie posiadała takiej dynamiki jak koncert na żywo. Dźwięki będą dłużej zanikały przez co poszczególne instrumenty będą się ze sobą zlewały. Wyrównanie charakterystyki niskich częstotliwości za pomocą pułapek basowych spowoduje skrócenie czasu pogłosu oraz zlikwiduje podbicia i spadki basu wynikające głównie z rezonansów pomieszczenia. Dzięki temu bas będzie mocniejszy, bardziej zwarty, dynamiczny i zróżnicowany.

W celu wyznaczenia wartości charakteryzujących idealne warunki akustyczne w pomieszczeniu zamkniętym opracowano normę EBU Tech 3276 do której będę się odnosił podczas obliczeń. Definiuje ona odchył od optymalnego czas pogłosu pomieszczeń na poziomie +/- 0,05 s. Wartość optymalną czas pogłosu (punkt 0 na osi czasu) oblicza się i jest ona zależna od kubatury pomieszczenia.

 

76222649.jpg

Rysunek 1 – Tolerancja odchyłu czasu pogłosu

 

1.2 Założenia projektowe

 

Pomieszczenie charakteryzuje się dość dużą długością, względem szerokości pomieszczenia. Sufit i ściany są wykonane z płyty GK. Podłoga jest wykonana z desek, na których leżą dywany zakrywające ok. 90% powierzchni podłogi.

Cała przednia ściana zostanie zagospodarowana ustrojami akustycznymi i meblami na płyty. Po bokach przedniej ściany oraz pod sufitem zostaną umieszczone pułapki basowe. W miejscach pierwszych odbić na ścianach zostaną ustawione dyfuzory szczelinowe. Sufit zostanie przełamany w celu redukcji podbić wynikających z rezonansów pomieszczenia. Również w tym celu na przedniej ścianie połączenie pułapek basowych i dyfuzorów stworzy jeden wielki fraktal (dyfuzor w dyfuzorze).

Ze względu na osobiste preferencje co do bardziej żywej akustyki pochłaniacze szerokopasmowe będą dodawane w małych ilościach po skompletowaniu docelowego systemu audio o ile zajdzie taka potrzeba.

 

2. Pomiary i obliczenia

 

Obliczenia w ramach analizy pola akustycznego w pomieszczeniu dokonuje się za pomocą różnych metod w zależności od pasma częstotliwości. Każda z tych metod dotyczy konkretnego pasma i poza nim jest obarczona dużym błędem pomiarowym. Poszczególne metody i ich pasma precyzyjnych wyliczeń prezentują się następująco:

• metoda falowa: 20-150Hz – używana przy wyliczaniu rezonansów pomieszczenia

• metoda statystyczna: 125Hz – 4kHz – używana do wyliczeń czasu pogłosu

• metoda geometryczna: powyżej 800Hz – używana do obliczania czasów docierania dźwięków z pierwszych odbić względem dźwięku bezpośredniego

 

 

 

2.1 Rezonanse akustyczne pomieszczenia

 

Obliczenie częstotliwości rezonansowych pomaga w scharakteryzowaniu zniekształceń niskich częstotliwości. W pomieszczeniu zamkniętym występują trzy typy rezonansów:

• Osiowy (fale odbijają się pomiędzy dwiema naprzeciwległymi płaszczyznami)

• Styczny (fale odbijają się pomiędzy czterema różnymi płaszczyznami)

• Skośny (fale odbijają się pomiędzy wszystkimi sześcioma płaszczyznami)

 

Wyniki i analiza rozkładu poszczególnych typów i częstotliwości rezonansów wskazują przy których częstotliwościach można spodziewać się wyraźnych podbić lub spadów ciśnienia akustycznego niskich częstotliwości. Tabela1 przedstawia wyliczone częstotliwości i typy rezonansów w paśmie do 175Hz.

 

 

tab1n.jpg

Tabela1 – Rozkład rezonansów

 

Najbardziej szkodliwe są rezonanse występujące samotnie w odstępnie 20Hz od najbliższych sąsiednich rezonansów, oraz takie które występują bardzo blisko siebie lub wręcz nakładają się na siebie. Na poniższym wykresie przedstawiłem rozkład rezonansów z uwzględnieniem siły ich rozkładu przez zróżnicowanie wysokości słupka. Jak widać żaden rezonans nie powtarza się przy tej samej częstotliwości - wszystkie słupki są tej samej wysokości. Największa odległość pomiędzy rezonansami to (42,4 – 23,9=) 18,5 Hz pomiędzy pierwszym rezonansem długości pomieszczenia, a pierwszym rezonansem szerokości pomieszczenia. Jest to spowodowane dużą dysproporcją długości pomieszczenia do jego szerokości i wysokości. Kolejna duża przerwa pomiędzy rezonansami występuje przed pierwszym rezonansem wysokości pomieszczenia i wynosi (63,9 – 48,7=) 15,2Hz.

 

 

 

16877800.jpg

Rysunek 2 – Graficzny rozkład rezonansów

 

 

Ze względu na zamierzoną nie prostopadłość ścian bocznych, przełamanie sufitu i jego wznoszenie obliczenia rezonansów wykonałem dla uśrednionych wymiarów pomieszczenia. To oraz i inne rozwiązania opisałem w rozdziale trzecim. Graficzny rozkład rezonansów w pomieszczeniu prezentuje się następująco:

 

 

 

81564613.jpg

Rysunek 3 – Rozkład rezonansów długości i wysokości pomieszczenia

 

 

 

 

56043951.jpg

Rysunek 4 – Rozkład rezonansów szerokości pomieszczenia

 

 

 

 

2.2 Kryterium Bonello

 

Idealny rozkład rezonansów występuje przy spełnionym kryterium Bonello. Kryterium to zakłada iż każde pasmo ⅓ oktawy nie może posiadać mniejszej liczby rezonansów niż pasmo je poprzedzające. Nakładanie się na siebie częstotliwości rezonansowych jest tolerowane jedynie w przypadku wystąpienia przynajmniej pięciu częstotliwości rezonansowych w paśmie ⅓ oktawy.

 

 

43616115.jpg

Rysunek 5 – Rozkład rezonansów – kryterium Bonello

 

Jak widać na wykresie pasmo ⅓ oktawy 28,1 – 35,4Hz o środku przy częstotliwości 31,5Hz nie posiada żadnego rezonansu. Jednak nie spełnienie tego wymogu nie stworzy dużych problemów, ponieważ jak widać na graficznym rozkładzie rezonansów są one dobrze rozmieszczone i nie nakładają się na siebie.

2.3 Lokalizacja punktu odsłuchowego

 

Kolumny zlokalizowałem w pozycji 180cm od tylnej ściany i 100cm od ścian bocznych (względem środka ścianki przedniej kolumny). Takie ustawienie zapewnia 200cm rozstawu pomiędzy kolumnami. Środek punktu odsłuchowego (tzw. sweet spot) mieści się 27cm od ściany tylnej i 202cm od ściany prawej. Takie usytuowanie punktu odsłuchowego spowoduje że w miejscu odsłuchu:

Rezonans związany z długością pomieszczenia

• 1 0 0 (23,9Hz) będzie lekko wzbudzany

• 2 0 0 (47,8Hz) będzie lekko wzbudzany

• 3 0 0 (71,7Hz) będzie lekko wzbudzany

 

 

Rezonans związany z szerokością pomieszczenia

• 0 1 0 (42,4Hz) nie będzie wzbudzany

• 0 2 0 (84,9Hz) będzie wzbudzany, jednak zostanie one mocno zniwelowany dyfuzorami o różnych głębokościach na przedniej scianie

• 0 3 0 (127,3Hz) nie będzie wzbudzany

 

Rezonans związany z wysokością pomieszczenia

• 0 0 1 (70,3Hz) nie będzie wzbudzany

• 0 0 2 (140,5Hz) będzie lekko wzbudzany

• 0 0 3 (210,8Hz) będzie lekko wzbudzany

 

 

 

2.4 Odbicia dźwięku

 

Średnie i wysokie częstotliwości zawierają najwięcej informacji dzięki którym ośrodek ucho-mózg kreuje precyzyjną scenę muzyczną z dźwięków generowanych przez system stereo. Informacje te są zawarte jedynie w falach bezpośrednich (głośnik-ucho), a wszelkie odbicia docierające w czasie 15 milisekund po dźwięku bezpośrednim zniekształcają obraz sceny muzycznej. W tym celu należy obliczyć czasy docierania fal odbitych z pierwszych odbić względem fali bezpośredniej. Obliczenia te zebrałem w poniższej tabeli:

 

 

 

tab2em.jpg

Tabela 2 – Opóźnienia dźwięków z pierwszych odbić

 

 

Jak widać jedynie odbicia od ściany tylnej są na tyle odległe, że nie wymaga adaptacji. W celu poprawy kreowania sceny muzycznej na wszystkich ścianach w miejscach pierwszych odbić zostaną ustawione dyfuzory. Odbicia od podłogi zostaną zniwelowane przez dywan. Odbicia od sufitu zostaną usunięte poprzez przełamanie sufitu. Dodatkowo na suficie umieszczę pochłaniacz.

 

 

 

 

 

 

 

Rozkład odbić przedstawia poniższy rysunek:

 

 

 

74082224.jpg

Rysunek 6 – Graficzna prezentacja pierwszych odbić

 

 

 

2.5 Czas pogłosu - obliczanie

 

Budując pomieszczenie odsłuchowe można obliczyć czas pogłosu uwzględniając wszystkie zastosowane materiały i wyposażenie wnętrza wraz z ich współczynnikami pochłaniania. Następnie dobiera się takie ustroje, aby sprawdzić wyliczony czas pogłosu do optymalnego poziomu. W celach naukowych zamieszczam przykładową tabelę z obliczonym optymalnym czasem pogłosu po dobraniu odpowiednich ustrojów akustycznych. Na podstawie obliczeń wyznaczyłem optymalny czas pogłosu, który powinien zawierać się w zakresie 0,33 – 0,43 sekundy. Wyniki obliczeń czasu pogłosu zawarłem w poniższej tabeli:

 

 

 

tab3k.jpg

Tabela 3 – Obliczenia czasu pogłosu (przykład)

 

 

Średni czas pogłosu w paśmie 125Hz – 4kHz wynosi 0,39 sekundy i spełnia wymagania normy EBU Tech 3276 co obrazuje poniższy wykres:

 

 

 

20827527.jpg

Rysunek 7 – Obliczony wykres czasu pogłosu - przykład

 

 

2.6 Czas pogłosu – pomiar

 

Posiadając gotowe pomieszczenie odsłuchowe wykonałem serię kilkunastu pomiarów akustyki. Uśredniony wynik charakterystyki czasu pogłosu prezentuje się następująco:

 

 

26318434.jpg

Rysunek 8 – Wykres czasu pogłosu (50Hz – 10kHz)

 

Brak mocnego wydłużenia czasu pogłosu przy niskich częstotliwościach i ogólny jego niższy poziom poniżej 500Hz sugeruje, że płyty GK są przykręcane w dużych odstępach i wpadając w drgania powodują zamianę energii ciśnienia akustycznego w ciepło przez tarcie płyt. Czas pogłosu niskich częstotliwości jest niski przez fakt, iż cała energia ucieka z pomieszczenia. W celu wyrównania czasu pogłosu należy wypełnić pustkę w ścianach, wykonać gęste deskowanie na którym zamocowane będą płyty GK o zwiększonej gęstości. Odległość wkrętów mocujących płyty GK nie może być większa niż 40cm. Zakładany optymalny czas pogłosu do uzyskania to 0,42 sekundy.

 

 

2.7 Charakterystyka częstotliwości – pomiar

 

Charakterystyka częstotliwości w miejscu dobranym na podstawie własnych preferencji co do oddalenia prezentowanej sceny i pomiarów przeprowadzonych w kilkunastu miejscach prezentuje się następująco:

 

 

 

 

20465115.jpg

Rysunek 9 – Wykres charakterystyki częstotliwości (25Hz – 16kHz)

 

W całym paśmie powyżej 47Hz nie ma dużych wahań. Widać podbicia w okolicy 77Hz i 122Hz jednak mieści się to w paśmie +/-7dB. Jednak najgorszym jest fakt wzajemnego znoszenia się fal przez co częstotliwości około 37Hz cichsze o 46dB względem średniej głośności pozostałych częstotliwości. Jest spowodowane mocno oddalonym pierwszym rezonansem długości pomieszczenia 23,4Hz, a pierwszym rezonansem szerokości pomieszczenia 42,4Hz. Dokładnie widać to na poniższym zbliżeniu:

 

 

 

33558878.jpg

Rysunek 10 – Wykres charakterystyki częstotliwości (25-125Hz)

3. Adaptacja akustyczna – opis zastosowanych rozwiązań

 

1. Ściany i sufit zostaną pokryte płytą GK o zwiększonej gęstości. Mocowane na wkręty co 35cm. Na suficie będzie pełne deskowanie w celu eliminacji pustek powietrza po przełamaniu płaskiej płaszczyzny sufitu. Ściany również będą miały pełne deskowanie, dodatkowo wewnątrz zostaną wypełnione materiałem pochłaniającym.

2. Uniknięcie mocnych podbić częstotliwości rezonansowych występujących głównie pomiędzy ścianami bocznymi przez lekkie ich przesunięcie. Ściana za kolumnami będzie o 5cm szersza niż ściana za słuchaczem. Dzięki temu wszystkie rezonanse szerokości pomieszczenia oraz rezonanse skośne będą miały swoje maksima w pasmach częstotliwości, a nie w jednej konkretnej częstotliwości. Dla przykładu pierwszy rezonans pomiędzy ścianami bocznymi pomieszczenia wypadnie w paśmie 42 - 42,6Hz. Obrazuje to poniższy rysunek:

 

 

42327212.jpg

Rysunek 11 – Prezentacja położenia ścian

 

3. Zniwelowanie wpływu odbić bezpośrednich od sufitu przez jego przełamanie. [rys.9]

4. Zniwelowanie podbić częstotliwości rezonansowych przez nierównomierne opuszczenie sufitu. Maksymalne wznoszenie wyniesie 12mm na 1m długości pomieszczenia co nie będzie zauważalne dla osób nie wtajemniczonych. Tak samo jak w przypadku ścian bocznych wpłynie to na rozmycie częstotliwości rezonansowych. Pierwsza częstotliwość rezonansowa wysokości pomieszczenia nie będzie występować przy częstotliwości 68,8Hz, tylko w paśmie 68,8 – 71,6Hz. Rozmycie częstotliwości rezonansowych będzie występowało przy wszystkich rezonansach występujących pomiędzy podłogą i sufitem, oraz rezonansach skośnych [rys.9]

 

 

12117795.jpg

Rysunek 12 – Przełamanie i wznoszenie się sufitu

 

5. Wykonanie strojonych pułapek basowych o wymiarach 2,4 x 0,75 x 0,5m (wys x szer x gł) umieszczonych w rogach pokoju za kolumnami. Ich przednie ścianki będą wykonane z małych dyfuzorów o paśmie rozpraszania 1300 – 9800Hz.

6. Wykonanie trzech strojonych pułapek basowych zawieszonych na przedniej ścianie o wymiarach 0,4 x 0,84 x 0,3m (wys x szer x gł). Ich przednie ścianki zostaną wykonane z identycznych dyfuzorów jak w poprzednich pułapkach.

7. W celu likwidacji pierwszych odbić od ściany za kolumnami na półkach na płyty, pomiędzy dużymi pułapkami staną trzy dyfuzory QRD19 o wymiarach 1,45 x 0,82 x 0,15m (wys x szer x gł), pasmo rozpraszania 600 – 5000Hz.

8. Dyfuzory na przedniej ścianie zostaną ustawione tak, aby razem z dyfuzorami w bocznych pułapkach basowych tworzyć jeden duży dyfuzor QRD5. Nie będzie to typowy dyfuzor z przegródkami pomiędzy każdym z dyfuzorów QRD19, ponieważ pomiędzy nimi pojawią się stojaki na płyty CD. Spowoduje on zróżnicowanie odległości pomiędzy ścianą tylną, a poszczególnymi ustrojami na ścianie przedniej powodując rozmycie częstotliwości rezonansowej. Głównie chodzi o rozmycie pierwszego modu długości pomieszczenia o częstotliwości 23,9Hz ponieważ jest mocno oddalony od pozostałych modów pomieszczenia.

9. Na ścianach bocznych w miejscach pierwszych odbić bliżej kolumn zostaną zastosowane dyfuzory QRD19 o wymiarach 1,25 x 0,82 x 0,15m (wys x szer x gł), pasmo rozpraszania 600 – 5000Hz. W celu lepszego oddziaływania będą stały na podstawkach o wysokości 30cm.

10. W miejscach pierwszych odbić prawej kolumn od lewej ściany i lewej kolumny od prawej ściany również zostaną zastosowane dyfuzory QRD19. Jednak ze względu na konieczność dostępu do okna i wymagane zachowanie symetrii zostaną ustawione na podłodze.

11. W celu likwidacji pierwszych odbić i polepszenia rozkładu fal akustycznych w pomieszczeniu, na ścianie za słuchaczem zostaną zastosowane cztery dyfuzory QRD13. Dwa o wymiarach 1,3 x 0,56 x 0,26 (wys x szer x gł) oraz dwa o wysokości 1,6m.

 

 

 

Analiza pomiarów uzyskanych po wykonaniu adaptacji akustycznej

 

 

Wprowadzenie

 

Niniejszy dokument jest analizą warunków akustycznych uzyskanych po wykonaniu adaptacji akustycznej wykonanej zgodnie z projektem adaptacji akustycznej dedykowanego pomieszczenia w domu jednorodzinnym opracowanego wcześniej. Zawiera się w dwóch punktach porównując zarówno charakterystykę częstotliwości mówiącą o tym jak głośne są poszczególne tony podczas odtwarzania ich na tym samym poziomie głośności, jak i czas pogłosu czyli jak szybko zanikają poszczególne tony w pomieszczeniu po zaprzestaniu ich generowania.

 

1. Porównanie czasów pogłosu

 

Pomiar czasu pogłosu w pomieszczeniu przed adaptacją prezentował się następująco:

 

 

26318434.jpg

Rysunek 1 – Charakterystyka czasu pogłosu (pomieszczenie przed adaptacją)

 

Minimum wypadało przy 62Hz i wynosiło 0,33 sekundy, a maksimum 0,56 s przy 500Hz. Poniżej częstotliwości 500Hz widać mocne obniżenie czasu pogłosu do poziomu średnio 0,36 s, zaś powyżej 500Hz średni poziom czasu pogłosu wynosił 0,52 s. Te obniżenie było spowodowane niedbałym montażem płyty GK która drgając pochłaniała fale średnich tonów. Zaś niskie częstotliwości z łatwością opuszały pomieszczenie przechodząc przez 12,5 milimetrową przeszkodę w postaci płyty GK.

Po wykonaniu adaptacji, a w szczególności wypełnieniu pustek w ścianach wewnętrznych domu, wykonaniu pełnego deskowania i położeniu płyt GK o zwiększonej gęstości, które zostały przykręcone w odstępach 30-35cm efekt obniżenia czasu pogłosu przy niskich częstotliwościach został usunięty. Prezentuje to poniższy wykres:

 

 

42835416.jpg

Rysunek 2 – Charakterystyka czasu pogłosu (pomieszczenie po adaptacji)

 

Średni czas pogłosu w paśmie do 1,5kHz wynosi 0,44 s, natomiast w paśmie powyżej 1,5kHz wynosi 0,38 sekundy. Niskie częstotliwości nie zanikają już tak szybko, a średnie i wysokie dzięki dyfuzorom zanikają szybciej przez co cała charakterystyka czasu pogłosu jest równiejsza. Co najważniejsze zwiększenie zanikania niskich częstotliwości nie odbyło się kosztem jakichkolwiek podbić niskich częstotliwości co będzie widoczne przy porównywaniu charakterystyk częstotliwości z okresu przed i po wykonaniu adaptacji akustycznej. Po wykonaniu brakujących pochłaniaczy na suficie wyrównaniu ulegnie podbicie w paśmie 400-600Hz.

 

2. Porównanie charakterystyk częstotliwości

 

Pomiar charakterystyki częstotliwości wykonany w punkcie odsłuchu umieszczonym 2,7m od ściany tylnej i 1,98m od ściany lewej w pomieszczeniu przed wykonaniem adaptacji prezentuje się następująco:

 

 

20465115.jpg

Rysunek 3 – Charakterystyka częstotliwości 25Hz-15kHz (pomieszczenie przed adaptacją)

 

Wykres ten został skomentowany w projekcie adaptacji pomieszczenia odsłuchowego w punkcie 2.7. Przybliżenie niskich częstotliwości prezentuje poniższy wykres:

 

 

33558878.jpg

Rysunek 4 – Charakterystyka częstotliwości 25-125Hz (pomieszczenie przed adaptacją)

 

Najważniejszym aspektem adaptacji akustycznej było wyrównanie charakterystyki przez usunięcie zjawiska nakładania się na siebie fal, które powodowało tak mocne obniżenie charakterystyki w okolicy 38Hz. Kolejnymi aspektami na których się skupiłem było wyrównanie podbić pasma w okolicy 70Hz i 120Hz. W tym celu wykonałem dwie duże pułapki basowe i trzy mniejsze (ich opis znajduje się w punkcie 3 opracowania adaptacji akustycznej). Wykonanie wszystkich rozwiązań akustycznych opisanych w punkcie 3 projektu adaptacji (oprócz pochłaniacza na suficie) dało następujący rezultat:

 

 

 

25714518.jpg

Rysunek 5 – Charakterystyka częstotliwości 25Hz - 15kHz (linia niebieska – przed adaptacją, czerwona po adaptacji)

 

Linia niebieska na powyższym wykresie prezentuje charakterystykę częstotliwości w miejscu odsłuchu zmierzoną mikrofonem na statywie przed wykonaniem adaptacji akustycznej. Linia czerwona prezentuje charakterystykę częstotliwości zmierzoną w miejscu odsłuchu po wykonaniu adaptacji akustycznej. Pomiar przed adaptacją wykonałem mikrofonem zamontowanym na statywie, który stał na podłodze. Pomiar po wykonaniu adaptacji również wykonałem w miejscu odsłuchu, jednak już nie ze statywu ustawionego na podłodze tylko na kanapie na wysokości uszu. Dzięki temu czerwona linia na wykresie prezentuje nie zakłamaną charakterystyką, którą słyszy osoba siedząca w środku miejsca odsłuchowego, tzw. sweet spot.

Po wykresach widać, że pułapki basowe dodały basu. Nastąpiło znaczne wyrównanie całego pasma, nie ma już tak mocnego dołka w paśmie przy 38Hz. Przed adaptacją minimum głośności na wykresie wypadało przy 37Hz i wynosiło 50dB. Maksimum miało wartość 103dB przy 121Hz. Amplituda głośności wynosiła (103-50=) 53dB. Po adaptacji minimum wynosi 59dB przy 30Hz, a maksimum 86dB przy 102Hz. Amplituda głośności poszczególnych częstotliwości przed wykonaniem adaptacji wynosiła (103-50=) 53dB. Obecnie jest to (86–59=) 27dB. Są to rzeczywiste wartości podawane dla wykresów prezentowanych bez żadnego ich łagodzenia w paśmie niskich i średnich częstotliwości. Łagodzenie w pasmach 1/48 oktawy jest wymagane, aby dało się odczytać wykresy dla wysokich częstotliwości. Przy łagodzeniu pasmach oktawy wykresy prezentują się następująco:

 

 

99146639.jpg

Rysunek 6 – Charakterystyki częstotliwości 25Hz - 15kHz – łagodzenie w pasmach oktawy

 

Powyższy wykres przed wykonaniem adaptacji ma amplitudę 26,5dB (linia niebieska), a po adaptacji 12dB (linia czerwona). Nie jest to prawdą i jedynie wygląda bardzo ładnie.

Wykres na Rys.7 w paśmie 200-600Hz przedstawia:

- linia niebieska – pomiar przed adaptacją w miejscu odsłuchu

- linia czerwona – pomiar po adaptacji w miejscu odsłuchu, mikrofon ustawiony na kanapie

- linia turkusowa – pomiar po adaptacji w miejscu odsłuchu, bez kanapy, mikrofon ustawiony na statywie

 

 

 

72473841.jpg

Rysunek 7 – Charakterystyki częstotliwości 200 - 350Hz

 

Widoczny „dołek” na wykresie po adaptacji w paśmie230-260Hz na linii czerwonej jest spowodowany odbiciami od oparcia kanapy, ponieważ na linii turkusowej charakterystyka w tym paśmie nie zawiera „dołka”. Wskazuje to, iż zwiększenie amplitudy w paśmie 200-300Hz (linia czerwona) wynika z odbić od kanapy trafiających do mikrofonu.

 

Wnioski

 

Na podstawie pomiarów stwierdzono, iż pułapki basowe zostały odpowiednio zaprojektowane i wykonane, uzyskując wyrównanie charakterystyki częstotliwości w niskim paśmie. Natomiast dobór oraz lokalizacja dyfuzorów pozytywnie wpłynęła na obniżenie czasu pogłosu wyższych częstotliwości, poprawę ogniskowania źródeł pozornych na scenie oraz powiększenie sceny muzycznej.

W założeniach projektu adaptacji na suficie zaprojektowany był pochłaniacz szerokopasmowy. Obecnie po wykonaniu pomiaru po wykonaniu adaptacji uwidoczniła się potrzeba wykonania części ustroju podwieszonego na suficie jako pochłaniacza działającego w paśmie 400-600Hz, w celu jeszcze lepszego wyrównania czasu pogłosu w pomieszczeniu.

 

 

Autor: Mirosław Andrejuk

Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

Ciekawy artykuł. Zamieszczony widzę akurat 2 miesiące temu i nikt nie komentuje ?

Mam kilka pytań, jeśli można

1. Charakterystyki częstotliwościowe prezentujesz od 25Hz, natomiast czas pogłosu od 60 Hz, dlaczego tak ?

2. Czas pogłosu jest uśredniony i wydaje się to słusznym założeniem, ale nie wiemy, jak to właściwie uśredniłeś. Pomiary w kilku miejscach mają oczywiście sens na potrzeby wyodrębnienia poszczególnych rezonansów oraz efektu SBIR, ale czy nie więcej informacji po adaptacji pokazałaby wynikowa charakterystyka pogłosowa w miejscu odsłuchowym bez uśredniania ? (analogicznie jak ch-ka częstotliwościowa)

3. Rys. 5 - widać bardzo ładne zniwelowanie dołka 38Hz, ale jeśli spojrzeć na wykres >60Hz to widać "gołym okiem", że amplituda przed adaptacją jest mniejsza o kilka db niż po adaptacji. Jak to wytłumaczyć ?

Share this comment


Link to comment
Share on other sites

Ad.1

Do precyzyjniejszej analizy częstotliwości poniżej 100Hz stosuję wykresy typu waterfall. Nie zamieszczałem ich, aby nie wprowadzać zbyt wiele nie zrozumiałych kwestii dla ludi nie obytych w akustyce.

 

Ad.2

Nie, ponieważ bez zastosowania uśrednienia w pasmie 1/24 oktawy wykres jest mocno "poszarpany" w paśmie powyżej kilku kHz, przez co jest bardzo nie czytelny i mało zrozumiały dla osób początkujących w tej dziedzinie.

 

Ad.3

Popełniłem błąd polegający na nie wykonaniu pomiaru w pustym pomieszczeniu. Spieszyłem się z wykończeniem pokoju i nie miałem możliwości przeprowadzenia pomiarów pomiędzy poszczególnymi etapami adaptacji. Rys. 5 linia niebieska prezentuje wykres w pokoju przed adaptacją z pełnym umeblowaniem (czytaj: zagracony). Dlatego poprawa w pasmie średnich i wysokich częstotliwości nie jest tak mocno zauważalna jak w przypadku porównania wykresów z pustego i w pełni zaadaptowanego pomieszczenia.

Share this comment


Link to comment
Share on other sites


Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Synthesis Metropolis NYC 200i

  Po upamiętniającej początek panowania pierwszego cesarza rzymskiego - Oktawiana Augusta integrze Roma 27 AC i koronację Nerwy - pierwszego z tzw. pięciu dobrych cesarzy  zaskakująco bogato wyposażonego i zarazem niezwykle przystępnego cenowo Romie DC96+ przyszła pora na zawodnika chodzącego w całkowicie odmiennej kategorii wagowej i jakby nie patrzeć adresowanego do zupełnie innego grona odbiorców. Bowiem o ile obie, właśnie wymienione Romy, wydawać by się mogły klasycznymi przykładami współczes

  Fr@ntz
  [email protected]
  Wzmacniacze

  FiiO M5

  Po udanej premierze Fiio M11 oraz Fiio FH7, przyszła kolej na budżetowy, miniaturowy DAP Fiio M5. Jako była fanka iPoda shuffle 2 giej generacji w kolorze pink, byłam bardzo ciekawa tego maleństwa, które udostępniła mi firma audiomagic.pl Odtwarzacz M 5 jest rzeczywiście mały, jego wymiary to 45,3 mm na 42 mm i na 13,7 mm grubości, a jego masa wynosi 38 gramów. Z przodu urządzenia znajduje się 1,54-calowy, dotykowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 240×240 pikseli pokrytym szkłem hartowanym

  M@rgot
  [email protected]
  Akcesoria

  Nautilus gotowy na przyjazd mistrza! Marek Biliński już jutro w Krakowie.

  W telegraficznym skrócie - jak "wiewiórki" donoszą w Krakowie wszystko gotowe na jutrzejszy przyjazd naszego mistrza elektroniki - Marka Bilińskiego. Wydarzenie to związane jest z promocją reedycji pierwszej płyty artysty "Ogród Króla Świtu". Dotarły do nas informacje, że tak sama oprawa jak i sprzęt, na którym będzie odtwarzana muzyka ma być najwyższych lotów. I trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić widząc to, co już zostało zrobione.        O wydarzeniu w Nautilusie ws

  AudioRecki
  AudioRecki
  Newsy

  Clannad "In A Lifetime". Pożegnanie kultowego zespołu.

  “Rozmawialiśmy już w odniesieniu do trasy z lat 2013-2015, że powinna ona być ostatnią w naszej karierze, ale kiedy umarł Pádraig, podjęliśmy decyzję, że następna trasa musi być tą ostatnią i wyjątkową podróżą. I żeby tej pożegnalnej podróży towarzyszyła płyta, zdecydowaliśmy się wydać antologię ’In a Lifetime’, która mamy nadzieję zostawi fanów z dziedzictwem naszej muzyki.”  13 marca 2020 roku  BMG wyda antologię Clannad "In A Lifetime". Wydawnictwo będzie podsumowaniem 50 letniej kariery

  AudioRecki
  AudioRecki
  Newsy

  Tool "Fear Inoculum".Trzynaście lat i... mieszane uczucia.

  Już na wstępie można napisać, że zespół Tool albo się kocha, albo nigdy nie słyszało. Fani twórczości Maynarda Jamesa Keenana przez te 13 lat posuchy chyba już zdążyli przetrzeć swoje winyle igłami na wylot, a w oczekiwaniu na nowy album tworzyli w swojej głowie wyobrażenie o tym, jak wielki i niepowtarzalny będzie ten nowy album, który (być może) kiedyś nadejdzie. I o to jest! W (prawie) ostatnim dniu sierpnia, na muzycznym rynku wydawniczym ukazało się nowe dzieło zespołu Tool. O samym ze

  AudioRecki
  AudioRecki
  Muzyka 4
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.